Makedonya Cumhuriyeti Ticaret Odaları Kanunu’nun 8. ve 9. Maddesi uyarınca (M.C Resmi Gazete No:17/11) MAKEDONYA – TÜRKİYE TİCARET ODASI MATTO (metnin devamında “Oda”) Meclis üyeleri tarafından, 30/03/2021 tarihinde düzenlenen Meclis oturumunda onaylanan

MAKEDONYA – TÜRKİYE TİCARET ODASI

T Ü Z Ü ĞÜ

 1. GENELHÜKÜMLER

 Madde 1

 İş bu Tüzük ile Ticaret Odaları Kanunu hükümleri uyarınca aşağıdaki hususlar düzenlenmektedir:

 • Oda Unvanı (Adı) ve Merkezi;
 • Odanın amaç ve görevleri, faaliyet şekilleri ve yöntemleri;
 • Üyelik biçimleri, üye olma ve üyelikten çıkarma
 • Kurullar, seçim şekli, yetkileri;
 • Kurulların görev süresi ve üyelerinin karar alma şekli
 • Diğer Odalarla işbirliklerin içeriği ve şekilleri;
 • Çalışmaların kamulaşması;
 • Odanın faaliyetleri için gerekli finansmanı temin etme şekilleri;
 • Uzman birimlerin konumu ve görevi;
 • Odaya ait mal varlığının idaresi.

Madde 2

 MAKEDONYA – TÜRKİYE TİCARET ODASI, tüzel kişi sıfatı olan kâr amaçsız, bağımsız ve münferit kuruluş olup, bu Tüzük ve Ticaret Odaları mevzuatının belirlendiği Kanun hükümlerince belirlenen hak, yükümlülük ve sorumluluk taşımaktadır.

Oda, Tüzel kişilik sıfatını, ilgili sicillere kaydı tarihi itibariyle kazanmaktadır.

Madde 3

 MAKEDONYA – TÜRKİYE TİCARET ODASI kuruluş amacı, üyelerinin faal oldukları alanlarda olmak üzere, iş faaliyetlerinin büyümesi, geliştirilmesi, istikrarlı ve başarılı sonuçların elde edilmesi ve yasal/kanuni haklarının korunmasında yardım sağlanmasıdır. ADI VE MERKEZİ

 Madde 4

 Odanın tam adı:

MAKEDONYA – TÜRKİYE TİCARET ODASI

Üçüncü kişilerle ilişkilerde ve resmi belgelerde Oda’nın kısa adı olan MATTO da kullanabilecektir.

Odanın merkezi; Ul. Yordan Miyalkov No.8  Üsküp adresindedir.

Madde 5

 Odanın mühürü ve kaşesi vardır.

Oda mühürü yuvarlaktır ve içinde Oda’nın adı yazılıdır.

Kaşe dikdörtgen şeklindedir ve içinde: “Makedonya – Türkiye Ticaret Odası” MATTO yazısı, gönderilecek veya kabul edilecek resmi yazışmaların numarası ve tarihi için boş yer mevcuttur ve son sırada Skopje (Üsküp) duracaktır.

2.   ODANIN AMACI, GÖREVİ VEFAALİYETİ

 Madde 6

 MAKEDONYA – TÜRKİYE TİCARET ODASI, aşağıda yazılı hususlar üzerine örgütlenir ve faaliyet gösterir:

 • Pazar ekonomisi şartları çerçevesinde istikrarlı çalışma, oda üyelerinin Makedonya ve Türkiye piyasalarına etkin katılımını sağlamak ve geliştirmek, Oda üyelerinin daha başarılı çalışması ve örgütlenmesi maksadıyla, üyeler arasında müteşebbis faaliyetlerin geliştirilmesine destek vermek;
 • Makedonya Cumhuriyetinde ve Türkiye Cumhuriyetinde faal olan tüzel kişilerin karşılıklı iş münasebetlerinin geliştirilmesine destek olmak;
 • İki devlet arasında ticaretin, yatırımların ve ekonomik işbirliği ile kalkınmanın ilerletilmesi;
 • Makedonya – Türkiye arasında var olan ticaret ve iş faaliyetleri ile ilgili olarak, iş alanı ile yetkili devlet makamları arasında temasları kurarak geliştirmek;
 • Makedonya – Türkiye arasındaki ticari ve iş ilişkileri bakımından önem arz eden devlet kurumları ve tüzel kişiler arasındaki irtibatların kurulması ve devam ettirilmesi;
 • İstikrarlı iş pratiği ve iş etiğinin tesis edilmesi, Makedonya Cumhuriyetinde ve Türkiye Cumhuriyetinde faal olan iş ortamını fikir alışverişi forumu haline getirmek suretiyle, Makedonya Cumhuriyetinde Türk şirketlerinin iş yapmasını kolaylaştıracak ve basitleştirecek ilgili mevzuatın iyileştirilmesi;
 • Oda üyelerinin çıkarlarının temsil ve muhafaza edilmesi;
 • Makedonya’da ticaretin liberalleşmesi ve bunun küresel ekonomi akımları ile bütünleşmesi.

3.   ODANIN SÜRESİ

 Madde 7

 MAKEDONYA         –     TÜRKİYE         TİCARET        ODASI,       sınırsız       süre ile kurulmaktadır.

4.   YÖNETME VE KARAR ALMA ŞEKLİ

 Madde 8

 İdari ve Yönetim Kurulları:

 1. Meclis
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Başkan
 5. Asbaşkan ve Başkan Yardımcıları
 6. Şeref Mahkemesi

A) MECLİS

Madde9

 Meclis Oda’nın en yüksek otoritesidir.

Odanın her bir üyesi aynı zamanda Meclis üyesidir.

Meclis oturumlarında karar almada her üyenin bir oy hakkı vardır.

Meclis oturumuna katılamayan üyeler, Meclis oturumunda onları temsil edecek birini yetkilendirebilecektir.

 Üye olarak tüzel ve gerçek kişiler, Meclis oturumlarında kendilerini temsil edecek kişiyi ve onun vekilini tayin edip Oda’ya kaydını yaptırabilir.

Yetkili kişi ve vekili Meclis oturumlarına aynı anda da katılabilirler, ancak bu durumda, sadece yetkili olan bir kişi, onu temsilci veya temsilci vekili olarak tayin eden üye adına, oy hakkını kullanabilir.

Oda’ya üyelik yöntemi Yönetim Kurulu’nun aldığı özel bir karar ile belirlenir.

Madde 10

 Meclis olağan oturumu yılda bir kez toplanır.

Yıl içerisinde birden çok olağanüstü Meclis oturumu düzenlenebilir.

Meclis toplantı çağrısı Oda Başkanı tarafından yapılır.

Başkan, Meclis oturumunu, oturum tarihinden en az yedi gün (7) önceden tüm Meclis üyelerine yazılı olarak, posta taahhütlü veya elektronik yollarla göndereceği bildiri (davetiye) ile kararlaştırır.

Yazılı veya elektronik yollarla gönderilecek davetiyede; Meclis oturumunun yeri, tarihi, saati ve gündem maddeleri belirtilir.

Oda üyelerinin toplam sayısının yarısından fazlasının yazılı olarak Oda Başkanı’ndan talep etmeleri durumunda meclis   olağanüstü toplantısı düzenlenebilir.

Başkan’a talebin iletilmesi/kararın alınmasının ardından Başkan 30 (otuz) gün içerisinde meclis toplantı çağrısı yapmakla yükümlüdür.

İşbu maddenin 3, 4 ve 5. fıkrası uyarınca Oda Başkan’ın meclis toplantı çağrısı yapmaması durumunda, Yönetim Kurulu, toplam üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla Başkan’ın meclis toplantı çağrısında bulunması gereken son tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde meclis toplantı çağrısı yapar.

Melis’in Oda üyelerinin yarısından fazlasının talebi veya Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine toplanması durumunda, bu oturumda talepte ve gündem maddelerinde belirtilen konular dışındaki konular değerlendirilmeyecektir.

Yazılı veya elektronik yollarla gönderilecek davetiyenin kabul tarihinden 3 gün içerisinde üyeler, gündeme ilave olarak eklemeyi gerekli bulduğu konuların gündeme alınması, değerlendirilmesi ile karara bağlanması amacıyla ve aynılarının gerekçesini belirtmek suretiyle talepte bulunabilirler.

Gündeme eklenecek maddeler, Makedonya – Türkiye Ticaret Odasının kayıtlı adreslerine yazı olarak ya da elektronik yollarla gönderilir.

 Ek maddeler ve aynılarının görüşülüp görüşülmeyeceği konusunda Meclis, Meclis üyelerinin 3/2 oy çokluğuyla Meclis oturumunda karar alır.

Meclis oturumunda, gündemde yer almayan konular hususunda da görüşülebilir, ancak   bunun için Meclis üyelerinin 2/3 oy çokluğu gerekmektedir. Gündemde yer almayan konular hakkındaki karar aynı oturumda veya düzenlenecek olan bir sonraki oturumda alınır.

Madde 11

 Olağan Meclis oturumunun düzenlenmesi için, toplam üye sayısının yarısından fazlasının (% 50+1) oturuma katılması gerekmektedir.

Meclis üyeleri ve yardımcıları Meclis oturumuna elektronik ortamda katılabilir ve karar verebilir, katılım şekli ve elektronik ortamda yazışma yoluyla karar alma usulü ile ilgili olarak, Meclisin özel bir akdi ile düzenlenecektir.

Meclis oturumunun açılışını Başkan yapar ve Meclis üyelerinin Oturum Başkanı seçmelerini önerir. Meclis üyelerinin Oturum Başkanı seçmemeleri durumunda, Oda Başkanı Oturum Başkanını belirler.

Meclis Oturum Başkanı’nın görev süresi oturumun sonlanmasıyla sona erer.

Meclis oturumlarında kararlar, oturuma katılan üyeler salt çoğunluk oyları – istisna olarak kimi konular için Kanun hükümleri ve bu Tüzük ile başka karar alma şekli belirlenmemişimse- ile alınır.

Kararlaştırılan Meclis oturumuna, Tüzük ’ün işbu maddesinin 1. Fıkrası uyarınca belirlenen üye sayısının katılımı temin edilemezse, 10 iş gününü aşmamak kaydıyla yeni Meclis oturumu kararlaştırılır ve bu durumda oturuma katılan üye sayısına bakılmaksızın Meclis, birinci oturum için belirlenen gündem konuları hakkında karar alabilir.

Bu durumda karar ve tutumlar, çoğunluk gerektiren özel durumlar hariç toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Madde 12

 Meclisin yetkileri:

 1. Yönetim kurulunca hazırlanan, değiştirilen veya yenilenen Oda Tüzüğüne değişiklik ve eklemeler yapar ve onaylar.
 2. Meclis çalışmasına ilişkin Yönetmeliği onaylar.
 3. Odanın yıllık çalışma programını onaylar.
 4. Oda kurullarını seçer ve fesh eder
 5. Mali planı belirler, yıllık çalışma programının uygulanması raporunu onaylar, yıllık nihai hesaplamaları ve Oda üyelik aidatlarını yönetim kurulunun tavsiyelerine göre belirler.
 6. Akitleri, değişiklik ve eklemelerini onaylar.
 7. Odanın değişik organizasyon ve faaliyet yöntemlerinin belirlenmesini kararlaştırır ve özel organizasyon birimlerinin kurulması konusunda düşünce verir.
 8. Odanın kapatılması veya faaliyetine devamı hususunda Oda üyelerinin 2/3 oy çokluğuyla karar alır.
 9. İşbu Tüzük ve yasaya uygun olan diğer işleri de gerçekleştirir.

Madde 13

Kararlaştırılan Meclis oturumuna işbu Tüzük ’ün 11. Maddesi uyarınca belirlenen üye sayısının katılımı temiz edilmezse, 10 (on) iş gününü aşmamak kaydıyla yeni Meclis oturumu kararlaştırılır.

Kararlaştırılan yeni Meclis oturumunda oturuma katılan üye sayısına bakılmaksızın Meclis, birinci oturum için belirlenen gündem konuları hakkında karar alabilir. Bu durumda, Meclis üyelerinin 3/2’lik çoğunluğunu gerektiren durumlar hariç, karar ve tutumlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

B)     YÖNETİM KURULU

 Madde 14

 Yönetim Kurulu asil ve geçici üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu 21 (yirmi bir) asil ve en çok 4 (dört) geçici üyeden oluşmaktadır

Yönetim Kurulu asil üyeleri, işbu Tüzükte farklı bir şekilde belirlenmemesi durumunda meclis tarafından 4 yıllık süre için seçilir ve sınırsız olarak yeniden seçilme hakkına sahiptir.

Geçici üyeler, Oda Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından salt oy çokluğuyla seçilir. Görev süreleri, Yönetim Kurulu tarafından görevlerine son verilmesine ilişkin karar alınana dek devam eder.

Oda Yönetim Kurulunun asil üyeleri aidatını ödemiş Platin ve A kategorisi üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu kararı ile aidatını ödemiş maksimum 2 adet B kategori üyesi ve maksimum 1 adet C kategorisi üye yönetim kuruluna seçilir.

 Denetleme Kurulu tavsiyesi, Oda Başkanının talebi veya Meclis toplam üye sayısından en az % 51 oranda üyelerin talebi üzerine Meclis, Yönetim Kurulu üyesinin görevinin sonlandırılmasını süresinden önce gündeme alabilir.

 Yönetim Kurulu üyesinin görevi, 13. Madde’nin 2. Fıkrası uyarınca Meclis oturumundaki mevcut üyelerin 2/3 oy çokluğunun yeterli olduğu durumlar haricinde, Meclisin tüm üyelerinin 2/3 oy çokluğu ile alınacak karar üzerine sonlandırılabilir.

Yönetim Kurulu geçici üyelerin görevi, Oda Başkanı veya Denetleme Kurulu üyelerinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nun toplantıda mevcut üyelerinin oy çokluğu kararıyla (%50+1) sonlandırılır

Madde 15

Yönetim Kuruluna seçilen üye, Kurul üyesi olduğu sürece, Yönetim Kuruluna seçildiği anda ödediği aidatı ödemekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına yazılı mazeret göstermeden bir yıl içerisinde 3 sefer ard arda katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu üyeliğini salt çoğunluğu ile düşürebilir ve bu üyenin yerine bir sonraki Meclis toplantısına kadar geçici yeni üye seçme hakkına sahiptir.

Madde 16

 Yönetim Kurulu, Oda’nın idari organı ve Meclis’in icra organıdır.

Yönetim Kurulu çalışmalarını Oda Başkanı yönetir (başkanlık yapar) ve aynı zamanda toplantılarda uygun şekilde tutanak düzenlenmesinden ve Yönetim Kurulu’nun çalışma ve karar alma şekillerinin organizasyonundan sorumludur.

Başkan yetkisi dahilinde gerekli gördüğü hallerde kendi yetkileri ve yükümlülükleri hususunda Asbaşkan, başkan yardımcıları ve Odanın İcra Müdürü’nü yetkilendirebilir.

Başkan, Yönetim Kurulu toplantılarını, taahhütlü posta, faks, elektronik yollarla veya kabul edildiğini kanıtlayabilecek başka ulaştırma yoluyla, üyelere göndereceği yazılı davetiye(bildiri) ile kararlaştırır veya bu faaliyeti yapmasını Oda icra müdüründen isteyebilir.

Madde 17

 Yönetim Kurulu, Kanun ve bu Tüzük ile belirlenen yetkisi dahilindeki konular üzerine karar alır.

Yönetim Kurulu toplam yönetim kurulu üye sayısının yarısından fazlasının katılmasıyla toplanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu oturumuna elektronik ortamda katılabilir ve karar verebilir, işe katılım şekli ve elektronik ortamda yazışma yoluyla karar alma usulü ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun özel bir akdi ile düzenlenecektir.

Yönetim Kurulu, toplantıda bulunan toplam üye sayısının   oy çoğunluğu ile karar alır.

Madde 18

 Yönetim Kurulu:

 • Meclis oturumlarının hazırlığını yapar;
 • Meclisin onayladığı faaliyet programı ve bütçenin uygulamasını yapar;
 • Meclis kararları ve sonuca bağlanan hususların uygulamasını yapar;
 • Meclisin yetki alanında olmayan Odanın genel ve özel akitlerini hazırlayıp kabuleder.
 • Yeni üyeleri kabul eder ve gerekli gördüğünde Yönetim kurulu üyelerinin2/3 oy çoğunluğu ile geçici üyelerin oda üyeliğini sonlandırır)
 • Üyelik aidatlarının denetimini yapar ve üyeler tarafından muhtemel ödeme gecikmeleri hususunda bilgilendirme yapar;
 • Odanın çıkarlarından olan Kanun ve diğer düzenlemeler konusunda girişimlerde bulunur ve tutum belirler;
 • Oda Tüzüğüne dayanarak kararlar alır ve Kanun ve Tüzük ile belirlenen diğer faaliyetleri yürütür.
 • İhtiyaç hasılı üzere hak ve yükümlülüklerinin belirleneceği özel sözleşme üzerine, dıştan hizmet alabilir
 • Yönetim Kurulu, Oda Başkanı’na iş konuları ve Odanın ihtiyaçları uyarınca her türlü sözleşmeye yetki verir.
 • Divan kurulu başkanını ve üyelerini seçer.
 • Yasa ve işbu Tüzükle belirlenen diğer çalışmaları gerçekleştirir.

C) DENETİM KURULU

Madde 19

Denetleme Kurulu Odanın idari ve mali açıdan kanunlara ve tüzüğe uygun çalışmasını, Oda mal varlığının yönetimi ve kullanılmasını ve Oda çalışmalarının intizamını denetler. Çalışmaları hakkında Oda Tüzüğü’nde belirtilen zaman diliminde Oda Meclisi’ni bilgilendirir.

Madde 20

 Denetleme Kurulu 3 (üç) asil ve (3) üç yedek üyeden oluşmaktadır

Denetleme Kurulu üyelerini Oda Meclisi seçer.

Denetleme Kurulu üyeleri ve yedekleri, 4 yıllık süre için seçilir ve tekrar seçilme hakkına sahip değildir.

Denetleme Kurulu kendi arasından Başkan seçer.

Meclis toplam üye sayısından en az %51oranda üyelerin talebi üzerine, Denetleme Kurulu üyesinin görevini süresinden önce de sonlandırabilir. Oda meclisinin çoğunluğunun oy kullanması durumunda Denetim Kurulu üyesinin görevden alınmasına ilişkin karar alınmış olarak kabul edilir.

Denetim Kurulu her mâli yıl sonunda çalışmalarıyla ilgili Oda Meclisine rapor sunar.

Madde 21

 Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkanın, Odayı yönetimlerini denetler.

Denetleme Kurulu, Oda idare ve muhasebe defterlerinin, akit ve belgelerinin, mal varlığının ve Oda veznesinin kontrol ve denetimini yapar. Denetim ihtiyaçları için denetim şirketinin angaje edilmesi durumunda, Denetim Kurulu her denetim için yeni denetim şirketi seçmelidir.

Odanın yönetimi ile ilgili yetkiler Denetleme Kurulu’na devredilemez.

Denetleme Kurulu, yetkisi dahilindeki durumların gerektirdiği hallerde toplanır.

Denetleme Kurulu, üç ayda bir olmak üzere, yıl içerisinde zorunlu olarak enaz 4 olağan toplantı düzenlemelidir ve toplantılardan biri Yıllık Meclis oturumu tarihinden önceki bir ay içerisinde düzenlenmelidir.

Denetleme Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu oturumuna elektronik ortamda katılabilir ve karar verebilir, bu yolla işe katılım şekli ve karar verme prosedürü elektronik ortamda, yani oturumlarda kişisel olarak bulunmadan, Denetim Kurulunun özel bir akdi ile düzenlenecektir.

 Denetim veya Yönetim Kurulunun her üyesi, yazılı olarak sunacağı ve içinde gerekçeleri de belirteceği talep ile Denetleme Kurulu üyelerinden denetleme yapmasını isteyebilir.

Toplantı, talep tarihinden hesaplanarak 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

D) BAŞKAN

Madde 22

 Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Oda Başkanıdır.

Oda Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri aralarından seçilir.

Yönetim Kurulu, toplantıya katılan üyelerin salt oy çokluğu ile Oda Başkanını seçer.

Yönetim Kurulu, toplam oy sayısından 2/3 oy çokluğu ile Oda Başkanını görevden alır.

Başkanın görev süresi 4 yırdır,

Yönetim Kurulu tarafından seçildiği takdirde seçilme sayısında bir sınırlama yoktur.

Oda Başkanı, münferiden Odanın faaliyetlerini yönetir, Odayı üçüncü kişiler, yerli ve yabancı kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzam eder, diğer kurulların karar ve sonuçlarını icra eder ve Odanın hesabını idare eder.

Asbaşkan ve Başkan Yardımcıları

Madde 23

 Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından 1 Asbaşkan ve sayıları 5’şi geçmemek kaydı ile Başkan yardımcıları seçilir.

Asbaşkan ve Başkan Yardımcıları Yönetim Kurulunun salt çokluğu ile seçilir ve Yönetim Kurulunun salt çokluğu ile görevleri sonlandırılır.

Asbaşkan ve Başkan Yardımcılarının görev tanımını Başkan tarafından belirlenen akit ile belirlenir.

Asbaşkan ve Başkan Yardımcılarının görev süresi görevleri sonlandırılmadığı sürece Başkan görev süresi kadardır.

Asbaşkan ve Başkan Yardımcıları yeniden seçilme hakkına sahiptir.

6.     İHTİSAS BİRİMLERİ, KONUMU VE GÖREVİ;

 Madde 24

Kendi çalışma alanından ihtisas çalışmalarının gerçekleşmesi için Oda ihtisas birimi kurar.  İhtisas biriminin çalışımlasın özel bir akitle belirlenir.

İhtisas birimini İcra Müdürü yönetir. İcra Müdürü ihtisas biriminin çalışmasını organize eder ve oda akitleri ve yasa uyarınca diğer görevleri yapar.

 İcra Müdürü’nün seçilmesi ve görevden alınması, Yönetim Kurulu’nun toplantıya katılan üyelerinin salt çoğunluğu ile gerçekleşir.

7.   YETKİLER, TEMSİLCİLİK VESORUMLULUK

 Madde 25

 Oda, üçüncü kişilerle ilişkilerde, Başkan tarafından temsil edilir.

 Başkan, üyeler ve yetkili kurumlar nezdinde Odanın faaliyet konusu çerçevesinde yasalara uygun çalışması hakkında sorumludur.

Temsili yet hususunda Oda Başkanı kendi kanaatince diğer bir kişiyi tüm yasal hak ve yükümlülükler uyarınca Odayı temsil etmesi için vekil tayin edebilir.

Oda, üçüncü kişilerle yasal transferler hakkına sahiptir ve yükümlülükler hususunda bütün mal varlığıyla sorumludur.

Oda kendi üyelerinin yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

8.   DİĞER ODALARLAİŞBİRLİĞİ

 Madde 26

Oda işbu Tüzükte belirtilen amaçları, faaliyetler ve çalışmaları uyarınca yerli veya yabancı ticaret odalarıyla işbirliği yapabilir ve karşılıklı anlaşmalar imzalayabilir, uluslararası ticari kuruluşlara üye olabilir, Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nden diğer kurumlara üye olabilir ve aynılarıyla işbirliği yapabilir.

9.   ÇALIŞMADA AÇIKLIK

 Madde 27

 Odanın çalışmaları açıktır.

 • Oda, çalışmalarındaki açıklığı özellikle aşağıda yazılı yollardan sağlar:
 • Oda çalışmalarıyla ilgili üyeleri devamlı bilgilendirmek;
 • Üyelerden birinin talebi üzerine Oda Kurullarının aldıkları Kararları ile ilgili tüm üyeleri yazılı olarak bilgilendirmek veya Odanın yayınlayacağı bir gazete aracılığı ile bilgilendirmek, ayrıca broşür, dergi, web site ve benzeri araçlar yoluyla bilgilendirmek ve Tüzük ile Odanın diğer Kurullarının akitleri ile belirlenen başka şekiller.

10.   ODA ÜYELİĞİ – ÜYELİĞE GİRME, ÜYELİKTEN ÇIKMAVE ÜYELİKTEN MENEDİLME

 Madde 28

Oda üyesi, merkezi Makedonya Cumhuriyetinde bulunan ve iştigal konusu itibariyle ilgili Ticari Sicillerde kaydı yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti ile iş bağlantıları olan veya Ana Sermayede Türkiye menşei iştiraki olan tüzel ve gerçek kişiler olduğu gibi, üyelik kriterlerini yerine getiren her tüzel ve gerçek kişi üye olabilir.

Üyelik tipleri ve üyelik bedelleri Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Meclis kararı ile belirlenir.

 Ödenen üyelik bedelinin miktarı, ödeme tarihindeki M.C. Merkez Bankası ortalama kuruna göre hesaplanır.

 Madde 29

 Her üye ilgili yıla ait üyelik aidatını ilgili yılın Mart ayının son gününe kadar ödemekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu kararı ile aidatın iki taksit halinde ödenmesi onaylanabilir; bu durumda ilk taksit Mart ayı son günü, ikinci taksit Haziran ayı son gününe ödenmelidir.

Üyelik aidatının, ilgili yıldan önceki yılın aralık ayanda ödenmesi halinde toplam aidat bedelinin %10’u oranında indirim yapılabilir.

Üyenin işbu maddenin 1. ve 2. fıkrasında belirlenen zaman diliminde yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Yönetim Kurulu bahse konu üyenin Oda üyeliğinden çıkartılması için işlem başlatma hakkına sahiptir.

Üyeler, geçerli sebeplerden ötürü işbu maddenin 1. ve 2. fıkrasında belirlenen zaman diliminde üyelik aidatlarını ödeme durumunda değillerse, Yönetim Kurulundan ek sure için izin isteyebilir. Ek sure 60 is gününü geçmez ve üyeler bu ek süre zarfında da aidatlarını ödemezlerse üyelikleri otomatik olarak düşer

Madde 30

 Oda’ya kabul dilekçesini, önce İcra Müdürü değerlendirilir ve yapılan teknik hazırlıktan sonra, Yönetim Kurulu’nun bir sonraki oturumunun gündemine ekler.

İşbu maddenin 1. Fıkrasında belirtilen talep üzerine Yönetim Kurulu, dilekçenin verilme tarihinden en geç 30 gün içerisinde, üyelik dilekçesinin kabul edilip edilmediği konusunda yönetim kurulu toplantısında hazır bulunan toplam üyenin oy çoğunluğu ile karar almalıdır. Belirtilen süre içinde yönetim kurulu toplantısı olmazsa, üyelik kabul ya da ret kararı başvurudan sonraki ilk yönetim kurulunda alınır.

Yönetim Kurulu, yazılı Karar ile üyeliğe kabulü teyit eder veya reddeder.

Yönetim Kurulu, odaya kabul dilekçesine istinaden almış olduğu kabul veya ret kararının gerekçesini açıklamak zorunda değildir.

Yeni kabul edilen üyelere Üyelik Sertifikası (Belgesi) ve üyelik kartı verilir ve aynıları Oda üyeliğine kabul edildikleri günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde belirlenen üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür, aksi takdirde aynılarının kendi iradeleriyle Oda üyeliğinden vazgeçmiş kabul edileceklerdir.

Üyelik talebi Yönetim Kurulu tarafından reddedilen özel ve tüzel kişiler, kararın kendilerine ulaştırıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Oda Meclisi’ne şikâyet dilekçesinde bulunabilirler. Meclis, bir sonraki oturumda şikâyete dilekçesi karar alır.

Madde 31

 Oda, Onursal Üyeleri de seçebilir, ancak bunların Onursal üyesi statüsü itibariyle oylama hakkı yoktur. Onursal Üyesi statüsü Meclis üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Oda’nın Onursal Başkanıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri ve Ekonomi Müşaviri Oda’nın Onursal Üyesidir.

Madde 32

 Yönetim Kurulu kararıyla kâr amaçsız kuruluşların Oda üyeliğine de müsaade edilebilir.

Madde 33

Oda üyesi, Oda üyeliği statüsünden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini karşılamak kaydıyla, bu Tüzük, Kanun hükümleri ve Oda Kurulları tarafından hazırlanan diğer akitler uyarınca, üyelikten istediği anda çıkabilir.

Üyelikten çıkma niyetini üyeler, yıllık üyelik ücretini ödeme yükümlülüğü gününden en az 30 gün önceden Oda Başkanına yazılı şekilde bildirecektir, aksi halde bir sonraki yıla ait üyelik meblağını da ödemekle yükümlü sayılacaklar.

Yönetim Kurulu, işbu maddenin 2. fıkrasındaki şartların yerine getirilmesinin ardından toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğuyla alınacak olan kararla, üyenin Oda üyeliğinden çıktığını tespit eder.

Madde 34

 Oda üyesi, aşağıda yazılı durumlarda Oda üyeliğinden men edilebilir:

 • Diğer üyelerin haklarının ihlali durumunda
 • Oda üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda;
 • Haysiyetsiz ve uygunsuz davranış sergilemesi veya üyeliğinin, Odanın saygınlığına zarar verebileceği kuşkusunun olması durumunda.
 • İşbu Tüzük ’ün 29. Maddesi uyarınca öngörülen yöntemlere uygun olarak üyelik aidatını ödememesi durumunda;

Yönetim Kurulu üyeliğinden men edilme kararı, öncesinde kabul edilen görüşe istinaden, Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile alınır.

Oda üyeliğinden men edilme kararı, öncesinde Yönetim Kurulu tarafınca kabul edilen görüşe istinaden, Oda üyelerinin oy çokluğu ile alınır.

11.   ODANINÇALIŞMASI

 Madde 35

  Makedonya – Türkiye Ticaret Odası, Kanun hükümleri ve bu Tüzük uyarınca aşağıda belirtilen işleri yürütür:

 • Pazar (Piyasa) Ticaretinin (ekonomisinin) geliştirilmesi, özgür müteşşebisçilik ve rekabetin teşvik edilmesi;
 • Belirli iş alanlarında üyelere uzmansal yardım vermek, yeni çalışma teknolojilerine yöntemlerin uygulanması konusunda destekçi olmak;

Üyelerin çalışmalarında verimliliği ve organizasyon seviyesini artırmak ve kadro yetiştirmek konusunda oda üyelerinin bilgi, tecrübe ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak;

-Üyelerin yararına kaliteli ve etkili uzmansal destek ve iş hizmetleri bulmasına yardımcı olmak;

 • Teknik ve teknolojide güncel gelişmeler araştırma ve incelemeleri desteklemek ve koordinasyonunu yapmak;
 • Yurt dışında pazarlama ve ticaret işbirliğini tesis etmek ve geliştirmek, özellikle mal ve hizmet promosyonları, ekonomi propagandası, fuar organizasyonları, dış ticaret ilişkilerinin ve diğer devletlerin odaları ile işbirliğin geliştirilmesi süreçlerine katılım;

 Uzman kadroların ehlileşmesi, ihtisas alanlarına göre yeni v ek eğitimler almaları yönünde örgütlenmek;

 • Ufak ölçekli ticaretin kalkınmasına destek vermek;
 • Kalkınma projeleri çerçevesinde, yerli ve dünya ekonomisi alanlarından önemli bilgilerin toplanması, kredi – para, vergilendirme, gümrük ile piyasa ve ithalat ihracat imkanları konusunda güncel bilgilerin toplanması ve üyelerle paylaşımasın;
 • Yetkili devlet makamları nezdinde üyelerin menfaatlerinin temsilciliğini yapmak, özellikle TİCARET alanından Kanunların hazırlığında, Ticareti sistem ve ekonomi politikalarında uygulanan tedbir ve mekanizmalar, makroekonomik politikalarının belirlenmesinde ve TİCARET alanından Kanun ve diğer süreçlerde değişiklik hazırlıkları konusunda bilgi toplamak;
 • Kuruluş amacına uygun konularda düşünce ve tutum belirlemek;

Madde 36

 Tüzük, ekonomik faaliyetler de dahil olmak üzere, Oda faaliyetlerinin temel akit belgesidir.

İcra Müdürü, Odanın ekonomik – finansal çalışmasından sorumlu ve yetkilidir.

Odanın mali gereçlerinin harcama kontrolünü, Denetleme Kurulu ve bağımsız yetkili mali müşavir yapar. Bu Tüzük ile kapsanmayan hususlar, özel akitlerle belirlenecektir.

Madde 37

 Oda, her sene basında Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Meclis tarafından onaylanan o yıla ait çalışma programı hazırlar ve bütçe onaylar.

Madde 38

 Odanın faaliyetleri için gerekli kaynakların sağlanması:

 • Üyelik aidatları;
 • Özel çıkarlara yönelik üyeler tarafından temin edilecek özel ödenti;
 • Hizmetlerin icrasına karşılık alınan ücretler.

Şeref Mahkemesi

Madde 39

 Oda Meclisi onayladığı özel bir akitle Şeref Mahkemesi’nin yetkileri, yapısı, organizasyonu, finansmanı ve üyelerinin seçilme ile görevden alınma yöntemini belirler.

 Madde 40

Şeref Mahkemesi, Odanın bağımsız Kurulu olarak, Oda üyelerinden veya oda dışında itibarlı kişilerden seçilen 5 (beş) üyeden oluşmaktadır.

Şeref Mahkemesi üyeleri, yönetim kurulu salt çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu görev süresince seçilir ve sınırsız olarak yeniden seçilme hakkına sahiptir.

Şeref Mahkemesi başkanı yönetim kurulu salt çoğunluğu ile seçilir.

Şeref Mahkemesi başkanı Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanma hakkı yoktur.

Madde 41

  Şeref Mahkemesi:

 • Yönetim Kurulu’ndan bağımsız olarak Oda üyeliğinden menedilmesi hususunda karar alabilir;
 • İş haysiyeti      ve     iş     ahlakının      gerçekleşmesi,       geliştirilmesi     ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur;
 • Oda üyeleri    arasında      iş    ahlakının     ihlali,    yükümlülüklerin     yerine getirilmemesi konularına bakar;
 • Oda akitlerinin diğer ihlal durumlarında Karar alır.

 Şeref Mahkemesi, yetkisi dahilinde olan konuların görüşülmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda yönetim kurulunu bilgilendirerek oturum düzenler ve karar alır.

Şeref Mahkemesi, kuruluşu tarihinden 6 ay içerisinde, çalışmalarını düzenleyen İç Mevzuat Tüzüğü hazırlamakla yükümlüdür.

Toplantıları, aşağıda   belirtilen   durumlarda, Şeref Mahkemesi başkanı kararlaştırır ve yönetir:

 • Meclisin toplam üye sayısından en az % 10’u oranda üyelerin teklifi üzerine;
 • Denetleme Kurulunun teklifi üzerine;
 • Yönetim Kuruluna üye en az üç kişinin teklifi üzerine;
 • Oda Başkanının teklifi üzerine.
 • Yetkisi dahilindeki Kararları Şeref Mahkemesi salt çoğunlukla alır.

12.  BİLGİ VERME VE MESLEK SIRRI

 Madde 42

 Odanın özel akitleriyle meslek sırrı olarak belirlenen, Oda çalışmalarına ait belge ve bilgiler meslek sırrı sayılır.

Her Oda kurulu, çalışmaları kapsamındaki hangi belge ve bilgilerin meslek sırrı olarak sayılacağını belirler.

Meslek sırrı olarak belirlenen belge ve bilgiler ÇOK GİZLİ yazısı ile işaretlenir.

Meslek sırrının yetkisiz açığa çıkarılması, iş görevinin ağır ihlali ve bilerek veya sehven meslek sırrını açıka çıkarmak suretiyle ihlal işlemiş olan Oda kurulu üyesinin verdiği zarar hususundaki sorumluluk olarak sayılır.

Madde 43

 İcra Müdürü, Oda Başkanı’nın yetkilendirmesine istinaden Arşiv Çalışmaları Yasası ve Kişisel Verileri Koruma Yasası uyarınca belgelerin, verilerin, meslekî sırların ve kişisel verilerin muhafazasını tertiplemekle yükümlüdür.

Oda personeli veya Oda kurulu tarafınca Meslek sırrını saklama yükümlülüğü, ilgilinin işe son verilmesinden sonra veya görev süresinin tamamlanmasından sonra iki yıl geçerlidir.

Madde 44

ARBİTRAJ MAHKEMESİ

Oda nezdinde, bağımsız bir şekilde çalışan Arbitraj Mahkemesi’nin de bulunması mümkündür.

Arbitraj  Mahkemesi,     oda     üyeleri    arasında     veya     üyelerin     yurtiçi ve yurtdışındaki tüzel kişilerle aralarında oluşabilecek anlaşmazlıklar durumunda, üçüncü kişilerin de Oda Arbitraj Mahkemesi’nin arabulucu rolünü kabul etmesi ile yetkili olarak kılınır.

Bu mahkemenin kararları yasal ve kesindir.

Arbitraj  Mahkemesi’nin     yetkisi,     yapısı     ve    çalışma     organizasyonu ile üyelerinin seçimi ve görevden alınması Oda Meclisi’nin onaylayacağı akit ile belirlenir.

13. TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

 Madde 45

 Oda Tüzüğünde değişiklik ve ilaveler, Meclis Üyelerinin toplam sayısının salt çokluğu ile yapılır.

Tüzükte değişiklik ve ilave yapma inisiyatifi işbu taraflarca yapılabilir:

 • Oda Başkanı;
 • Meclis üye toplam sayısından 1/3 üyelerin inisiyatifi üzerine.

İnisiyatif, yazılı şekilde Oda Başkanına sunulur, ardından Başkan Odanın diğer Kurullarını bilgilendirir ve işbu Tüzük ’ün 10. Maddesi’nde belirlenen zaman diliminde Oda Meclisi oturumunu toplar.

14. ODA FAALİYETİNE SON VERME

 Madde 46

 Aşağıda yazılı durumlarda Oda faaliyetine son verilir:

1.Oda Meclisine üye toplam sayıdan 3/4 oy çoğunluğuyla alınacak Karar ile;

2.Faaliyet konusunun tamamıyla gerçekleşmesi veya tükenmesi üzerine;

3.Yetkili Makam Kararı ile;

4. Kanun ile öngörülen diğer durumlarda.

Madde 47

 Oda, çalışmalarına son vermekle tavsiye işlemi başlar.

Meclisi tavsiye memuru tayin eder.

Oda faaliyetlerinin sona ermesi ardından, yükümlülüklerin karşılanmasından sonra kalan malvarlığı ve gereçler, üyeler arasında ödedikleri üyelik meblağına göre nisbi oran olarak dağılır, üyelik meblağı ise Odanın özel akitliyle belirlenir.

15. GEÇİCİ VE NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde 48

Yönetim Kurulu asil üye sayısı 21’den düşük olduğunda mevcut geçici üyeler yönetim kurulu kararı ile asil üye olur.

 Madde 49

 İş bu Tüzük ile belirlenmeyen hususlarda, Makedonya Cumhuriyeti Ticaret Odaları Kanunu (M.C. Resmi Gazetesi, No: 17/11) hükümleri ve Ticaret Odaları hususunda geçerli olan diğer müspet yasal düzenlemeler geçerlidir.

Madde 50

 Oda, Tüzel kişilik sıfatını, Makedonya Cumhuriyeti Merkez Sicili ’ne kaydı tarihi itibariyle kazanmaktadır.

Makedonya – Türkiye Ticaret Odası Başkanı

 _____________________

    Aydoğan ADEMOSKİ