• Денес е: петок, септември 30, 2022

Билатерални односи со Република Турција

Matto
март14/ 2008

Билатерални односи со Република Турција

Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Република Турција се воспоставени на 26 август 1992 г .

Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

 1. „Протокол за воспоставување на дипломатски односи на Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Лондон, на 26. август 1992 година. 

 • во сила од 26 август 1992 година

 1. „Протокол за соработка во областа на безбедноста меѓу МВР на Република Македонија и МВР на Република Турција“

 • склучен на 19. мај 1992 година. 

 • во сила од 10 февруари 1992 година

 1. „Протокол за соработка во областа на културата меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Анкара, на 15. октомври 1993 година. 

 • во сила од 4 април 1995 година

 1. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за туристичка соработка“  

 • склучена во Скопје, на 27. октомври 1993 година.

 • во сила од 27 октомври 1995 година

 1. „Протокол за соработка од областа на образованието меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Анкара, на 26. јануари 1994 година. 

 • во примена од денот на потпишувањето

 1. „Протокол за соработка од областа на спортот меѓу Република Македонија и Република Турција “

 • склучен во Анкара, на 26. јануари 1994 година.

 • во примена од денот на потпишувањето

 1. „Спогодба за трговска и економска соработка меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Анкара, на 17. март 1994 година. 

 • во сила од 3 април 1995 година

 1. „Договор за соработка во областа на воената обука помеѓу Владата на Република Македонија и Влдата на Република  Турција“

 • склучен во Скопје на 24. март 1994 година. 

 1. „Протокол за научна, техничка и економска соработка на полето на земјоделството меѓу Владата на Република Македонија и Владата   на Република Турција“

 • склучен во Анкара, на 15 јуни 1994 година. 

 1. „Спогодба за редовен воздушен сообраќај помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 9. декември 1994 година. 

 • во сила од 11 септември 1997 година

 1. „Спогодба меѓу Република Македонија и Република Турција за меѓународен патен сообраќај “

 • склучена во Скопје, на 27. април 1995 година.

 • во сила од 04 октомври 1995 година

 1. „Договор меѓу Република Македонија и Република Турција за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал“

 • склучен во Анкара, на 16. јуни 1995 година.

 • во сила од 28 ноември 1996 година

 1. „Договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Турција“  

 • склучен во Скопје, на 14. јули 1995 година.

 • во сила од 27 ноември 1997 година

 1. „Договор меѓу Република Македонија и Република Турција за поттикнување и заемна заштита на инвестициите“

 • склучен во Скопје, на 14.  јули 1995 година. 

 • во сила од 27 октомври 1997 година

 1. „Договор за правна соработка во граѓанските и кривичните предмети меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Анкара, на 24. февруари 1997 година. 

 • во сила од 28 јули 2000 година 

 1. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за взаемна соработка меѓу нивните царински служби “

 • склучена во Анкара, на 9. мај 1997 година.

 • во сила од 01 октомври 1997 година

 1. „Протокол меѓу Владата на Република Македонија  и Владата на Република Турција за меѓусебна размена на градежно земјиште за решавање на потребите на дипломатските мисии во главните градови“

 • склучен во Анкара, на 21. Јануари 1997 година. 

 • во сила од 24 октомври 1997 година

 1. „Меморандум за разбирање меѓу Р. Македонија и Р. Турција за трговијата со текстилни производи“

 • склучен во Скопје, на 27. Октомври 1997 година 

 • во сила од 1 април 1998 година

 1. „Договор за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 6. јули 1998 година. 

 • во сила од 1 јули 2000 година

 1. „Спогодба за меѓусебно признавање на свидетелства, дипломи, квалификации, научни степени и звања стекнати во Република Македонија и Република Турција“

 • склучена во Скопје, на 6. јули 1998 година.

 • во сила од 16 февруари 2000 година

 1. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на карантинот и заштитата на растенијата“

 • склучена во Скопје, на 2. октомври 1998година.

 • во сила од 17 март 1999 година

 1. „Конвенција меѓу Владата на Р.Македонија и Р.Турција за соработка во областа на здравјето на животните“

 • склучена во Скопје, на 2. октомври 1998година.

 • во сила од 16 април 1999 година

 1. „Договор за слободна трговија меѓу Република  Македонија и Република Турција “

 • склучен  во Анкара, на 7. септември 1999година. 

 • во сила од 1 септември 2000 година

23а) „Протокол 2 кон договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 2. декември 2005 година.

 • во сила од 01 август 2007 година

23б) „Нов Протокол 2 кон договорот за слободна трговија  меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Анкара, на 11 ноември 2008 година.

 • во сила од 01 јули 2009 година

23в) „Нов Протокол 2 кон договорот за слободна трговија  меѓу Република Македонија и Република Турција“

 1. „Конзуларна конвенција меѓу Република Македонија и Република  Турција“

 • склучена во Анкара, на 26. март 2002 година

 • во сила од 30 мај 2004 година

 1. „Протокол за соработка меѓу Република Македонија и Република Турција  (ТИКА)“

 • склучена во Анкара, на 15. март 2005 година. 

 • Во сила од 7 ноември 2007 година

 1. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областите на здравството и медицинските науки“

 • склучена во Скопје, на 10. ноември 2007 година

 1. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на спречување, ограничување и ублажување на последици од несреќи и катастрофи“ 

 • склучен во Скопје, на 4. мај 2008 година.

 1. „Договор за воен грант меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протокол за финансиска поддршка меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за национална одбрана на Република Турција“ 

 • склучен во Скопје, на 24. декември 2010 година. 

 • во сила од 20 октомври 2011 година

 1. „Спогодбата за редовен воздушен сообраќај помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција“ 

 • потпишана во Скопје на 19. август 2011 година. 

 • во сила од 06 септември 2012

 1. „Договор за воена финансиска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протоколот за примена на готовинска помош помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција“

 • склучен во Анкара, на 19.12.2011 година.

 • во сила од 25 јануари 2013 

 1. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за условите за патување на државјаните на двете држави“ 

 • склучена во Анкара на 15 мај 2012 година

 • во сила од 19 декември 2012. 

 1. „Договор за воена финансиска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протокол за спроведување на финансиска поддршка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција (за 2013 година)“

 • склучен во Анкара, на 21 ноември 2012година.

 • во сила од 22 мај 2015  година.

 1. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција  за основање и за активностите на културните центри“ 

 • потпишан во Истанбул на 21 декември 2012 година

 • во сила од 13 февруари 2015 година 

 1. „Протокол за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција (за европската интеграција)“

 • потпишан во Истанбул на 16.11.2012 година 

 1. „Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на земјоделството“

 • потпишан во Анкара на 27 јуни 2013 година

 1. „Договор за соработка во областа на трудот, социјалната сигурност и вработувањето меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција“

 • потпишан во Анкара на 05 септември 2013 година

 • во сила од 13 февруари  2014 година.

 1. „Договорот за воена финансиска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и  Протоколот за спроведување на финансиска поддршка помеѓу Владата на Република Македонија и  Владата на Република Турција,“  

 • потпишани  во Скопје на 29 ноември 2013 година и во Анкара на 12 декември 2013 година

 • во сила на 5 август 2015година

 1. „Договор за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протокол за спроведување на финансиска помош меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција“ 

 • потпишани  во Будва  на 16 октомври 2014 година

 • во сила од 5 август 2015 година 

 1. „Договор за воена финансиска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција и Протокол за спроведување на финансиска помош меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за 2015“

 • потпишан на Регионалниот министерски состанок одржан  во Дубовник, Р.Хрватска на 22 октомври 2015 година

 • во сила од 26 април 2016 година 

 1. „Договор за воена финансиска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција (2016)“

 • склучен во Скопје на 30 декември 2016 година и во Анкара на 31 декември 2016 година. 

 • во сила од 5 февруари  2019 година.

 1. „Договор за воена финансиска соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција (2017)“

 • склучен во Скопје на 20 декември 2017 година и во Анкара на 29 декември 2017 година. 

 • во сила од 18 јули 2018 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

 1. „Протокол за унапредување на соработката меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 07.12.1993 година.

 1. „Протокол за соработка во областа на здравството меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Турција за период од 1995- 1997 година“

 • склучен во Анкара, на 20.03.1995 година. 

 1. „Скопски документ за мерки за градење на заемна комплементарна доверба и безбедност и за воени контакти помеѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 20.07.1995 година. 

 1. „Протокол за воено – разузнавачка служба меѓу Владата на Република Македонија и Република Турција“

 • склучен на 25.03.199година.

 1. „Протокол од првата сесија на Македонско -Турската  Заедничка Економска Комисија“

 • потпишан во Измир на 29 август 1996 година

 1. „Протокол за соработка меѓу Р.Македонија  и Р.Турција“

 • склучен во Скопје, на 23.05.1997 година. 

 1. „Протокол од седницата на Мешовитата комисија за копнен сообраќај меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • потпишан во Скопје, на 30 мај 1997 година. 

 • во сила од 27.03.1998.

 1. „Протокол за соработка меѓу МНР на Република Македонија  и МНР на Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 27.10. 1997 година.

 1. „Протокол за соработка меѓу Генералштабовите на Република Македонија и на Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 23.09.1997 година.

 1. „Протокол за соработка во областа на воената историја, воените архиви, воената музеологија и воените публикации помеѓу Генералштабот ма Армијата на Република Македонија и Генералштабот на Република Турција“

 • склучен на 23 септември 1997 година. во Скопје

 • во сила од 08.12.1997 година. 

 1. „Заеднички протокол за либерализација на трговијата“

 • склучен во Скопје, на 06.07.1998 година.

 1. „Административна Спогодба за спроведување на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Турција, склучен во Скопје, на 6.07.1998.“

 • склучена на 21.08.1998 година. 

 1. „Протокол за соработка меѓу Министерство за правда на Република Македонија и Министерството за правда на Република Турција“,   

 • склучен во Анкара,  на 11 јули 2001 година

 • во сила од 11 јуни 2003 година

 1. „Меморандум за соработка меѓу Секторот за дипломатска едукација во МНР на Република Македонија и Центарот за обука и служба во странство при МНР на Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 01.07.2003 година.

 1. „Протокол за соработка меѓу Министерството за правда на Република Македонија  и Министерството за правда на Република Турција “

 • потпишан во Анкара 11.04. 2004 година  

 1. „Договор за воен грант меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција“ 

 • склучен во Анкара, на 21.06.2004 година.

 1. „Протокол за логистичка имплементација помеѓу Министерството за одбрана  на Република Македонија и Генералштабот на  Република Турција “

 • склучен во Анкара, на 21.06. 2004 година.  

 1. „Протокол за соработка помеѓу Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија и Турскиот патентен институт“ 

 • склучен во Анкара, на 01.07. 2004 година. 

 1. „Меморандум за соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура и туризам на Република Турција за поправка и реконструкција на некои објекти од Отоманскиот период во Република Македонија“

 • склучен во Скопје, на 19.10.2005 година

 1. „Протокол за соработка помеѓу Министрите за транспорт на Република Македонија и Република Турција“ 

 • склучен во Скопје, на 07.04.2006 година.

 1. „Протокол за соработка помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Владата на Република Македонија и Турската агенција за соработка и развој при претседателството на Владата на Република Турција за унапредување на пчеларството во Македонија“ 

 • склучен во Скопје, на 12.04.2006 година.

 1. „Протокол за реставраторски проект на “Мустафа Пашина Џамија“ во Скопје – Република Македонија – склучен помеѓу националниот Конзерваторски Центар за споменишко наследство од Скопје и Турската Агенција за Развој и Соработка при Претседателството на Владата на Република Турција (ТИКА)“

 • склучен во Скопје на 04.05.2006 година

 1. „Спогодба за соработка помеѓу Институтот за стандардизација на Република Македонија и Турскиот Институт за стандардизација при Владата на Република Турција“ 

 • склучена во Скопје, на 13.06.2006 година.

 1. „Меморандум за разбирање за соработка во областа на животната средина помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Министерството за животна средина и шумарство на Република Турција“ 

 • склучен во Скопје, на 19.03. 2007 година. 

 1. „Меморандум за разбирање за соработка помеѓу Секторот за дипломатска едукација на Министерството за надворешни работи на Република Македонија Foreign Service Training Center на Министерството за надворешни работи на Република Турција.“

 • склучен во Скопје, на 21.03. 2007 година. 

 1. „Извршна програма за научна и технолошка соработка помеѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Советот на научни и технички истражувања на Турција (ТУБИТАК)“

 • склучена во Анкара, на 14.09.2007 година. 

 1. „Технички договор (Меморандум за разбирање) меѓу ГШ на Турската Армија и Министерствата за одбрана на Албанија, Бугарија, Македонија, Романија и Грција “

 • склучен во Анкара, на 04.10.2007 година. 

 1. „Протокол за логистичка имплементација меѓу  Министерството за одбрана на Република Македонија и Генерал-Штабот на Република Турција.“

 • склучен во Анкара, на 31.10.2007 година. 

 1. „Меморандум за разбирање меѓу Македонскиот Црвен Крст и Турската Црвена полумесечина“ 

 • склучен во Анкара, на 28 мај година

 1. „Стратегија за зајакнување на билатералните односи меѓу Република Македонија и Република Турција – потпишан од министрите за надворешни работи на двете земји“

 • склучена во Анкара, на 11.11.2008 година. 

 1. „Договор за воен грант помеѓу Владата на Република Македонија и Владата Република Турција“

 • склучен во Анкара, на 07.11. 2008 година.

 1. „Протокол за имплементација на финансиска помош помеѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Генералштабот на Република Турција“

 • склучен во Анкара, на 07.11.2008 година.

 1. „Стратегија за зајакнување на билатералните односи меѓу Република Македонија и Република Турција“

 • склучена во Анкара, на 11.11. 2008 година. 

 1. „Програма за соработка во областа на културата помеѓу Министерството за култура на Р.Македонија и Министерството за култура и туризам на Р.Турција за 2009-2011 година,“ 

 • склучена во Истанбул, на 22.04.2009 година. 

 • во сила од 01.12.2009 година

 1. „Дополнителна Административна Спогодба за измени и дополнувања на Административната Спогодба за спроведување на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Турција од на 21.08.1998 година.“

 • склучена во Анкара, на 13.04. 2010 година.

 • во сила од 10 август 2010 година

 1. „Протокол за соработка на военото разузнавање помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 04.06. 2010 година.

 • во сила од 07.08.2012 година –еднострана ратификација) 

 1. „Работен Протокол помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Турција за итен транспорт на пациенти и управување со кризи“

 • склучен во Скопје, на 05.07.2010 година.

 1. „Работен Протокол помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Турција за користење на надворешни извори за медицински услуги“

 • склучен во Скопје, на 05.07.2010 година.

 1. „Работен Протокол помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Турција за воспоставување и имплементација на систем за семејна медицина“

 • склучен во Скопје, на 05.07. 2010 година.

 1. „Работен Протокол помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Турција за регистрација и утврдување на цени на лековите“

 • склучен во Скопје, на 05.07.2010 година

 1. „Работен Протокол помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Турција за системот на плаќање според учинок и критериуми на квалитет на болниците“

 • склучен во Скопје, на 05.07.2010 година.

 1. „Работен Протокол помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Турција за развој на соработката во областите на здравствената статистика и здравствените информации“

 • склучен во Скопје, на 05.07. 2010 година

 1. „Работен Протокол помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Турција за определување на збратимени болници и обука на персоналот“

 • склучен во Скопје на 05.07.2010 година.

 1. „Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации меѓу Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија и Надлежниот орган за информатички и комуникациски технологии на Република Турција“

 • склучен во Скопје, на 20.04.2011 година.

 1. „Договор за соработка во областа на воената обука помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција“ 

 • склучен на 24.03.2012 година

 1. „Меморандум за разбирање меѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Генералниот Директорат за земјишна регистрација и катастар на Република Турција за институционална и партнерска соработка во областа на земјишната администрација“ 

 • склучен на 22.06.2012 година.

 1. „Програма за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за 2013-2015“

 • потпишана во Истанбул на 21 декември 2012 година.

 • во сила од 30 октомври 2014 година.

 1. „Протокол за соработка меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Претседателството на Турската Агенција за соработка и координација, за развој на производството и квалитетот на оризот“

 • потпишан во Скопје на 15 март 2013 година

 1. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија  и Болницата Флоренс  Најтингел  од Турција“  

 • потпишан во 2013 година

 1. „Меморандум за соработка меѓу НВО Македонија-Еге, Aсоцијасијата за Хен БЕДД и Амбасадата на Република Македонија  во Анкара“ 

 • склучен на 14.03.2014 година.

 1. „Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција околу претставувањето на Република Македонија во Република Казахстан користејќи ги можностите на Амбасадата на Република Турција во Астана“

 • склучен на 20 октомври 2014 година 

 • во сила од 13 септември 2017 година

 1. „Изјава за намери за соработка на полето на социјалната политика помеѓу Министерството за семејство и социјални политики на Република Турција и Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија“

 • потпишана во Анкара, на 19 јануари 2015 година

 1. „Протокол меѓу Владата на Република Турција Владата на Република Македонија во врска со Македонската единица во рамки на опсегот на Мисијата Одлучна поддршка во рамки на Турските вооружени сили во Авганистан“

 • склучен во Скопје на 1 април 2015 година

 • во сила од 1 септември 2015 година

 1. „Меморандум за разбирање меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни работи на на Република Турција за размена на дипломати“

 • склучен во  Анкара  на 1 декември 2015 година

 • стапил во сила во согласност со  неговиот  чл.12 со потпишувањето 

 1. „Меморандум за разбирање за соработка на полето на високото образование помеѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Советот за високо образование на Република Турција“

 • Потпишан во Анкара на 26.09.2016 година и во Скопје на 14.10.2016 година 

 1. „Меморандум за разбирање меѓу МНР на РM и МНР на Р.Турција за соработка во областа на информатичките технологии и дипломатските архиви“

 • Потпишан во Анкара на 17.01.2019 година 

 1. „Протокол за соработка помеѓу државниот архив на Република Северна Македонија и Дирекцијата на државните архиви при прецедателството на Република Турција“ 

 • Потпишан во  Скопје на 21 јуни 2019 година

 • Во сила со потпишувањето

Извор:https://mfa.gov.mk/mk/page/163/bilateralni-odnosi-so-republika-turcija 

Последно ажурирање: 07 септември 2020

Share