Stratejik yatırım projesinin durumunu belirlemeye yönelik talepte bulunmak için KAMU İLANI

İlânı yapan kurumu:

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti

Son başvuru tarihi:

31.01.2023

1. KONU

1.1. Kamu ilânı, ülke için en yüksek stratejik önceliğe sahip yatırım projelerinin durumunu, seçimini, hazırlanmasını ve uygulanmasını belirleme kriterlerini, koşullarını ve prosedürünü düzenleyen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Stratejik Yatırımlar Kanunu’na göre yayınlanmaktadır (devamda: stratejik yatırım projeleri). Amacı ise malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı, serbest rekabetçilik ve eşit muamele, ayrımcılık yapmama ve şeffaflık ilkeleri uyarınca Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde stratejik yatırımların uygulanması için koşulları teşvik etmek, cezbedici imkânlar kılmak, ekonomik büyümeyi, yeni teknolojilerin ve yeniliklerin istihdamını ve uygulamasını artırmak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin rekabetçi ekonomik fırsatlarını artırmak, ihracatı artırmak ve azaltmak için ticaret açığı ve mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı ilkelerine uygun olarak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının refah ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir.

1.2 Tüm taraflarca stratejik yatırım projesi statüsü edinme prosedürü, Stratejik Yatırımlar Kanununun 11 inci fıkrasının 2. paragrafında atıfta bulunulan şekilde, profesyonel ve daha geniş halkın aktif katılımı ile adil, şeffaf ve herkese eşit bir şekilde yürütülecektir.

GENEL BİLGİLER

2. TANIMLAR

2.1 Stratejik yatırım projesi, Kamu Ilânı’nın 1.1. maddesinden bir veya daha fazla hedefi yerine getiren; en az iki veya daha fazla belediye sınırları için asgari 100 milyon avro, Üsküp şehrindeki belediyeler için en az 50 milyon avro ve kırsal alanlarda bulunan belediyelerde en az 30 milyon avro yatırımın gerçekleştirilmesini mümkün kılan bir elementtir.

2.2 Madde 2.1’deki projelere bir istisna olarak, ülkeler arasındaki anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen projeler, Avrupa Birliği ile işbirliği içinde yürütülen ve finanse edilen projeler, Enerji Topluluğu Bakanlar Kurulu (PECI – Enerji Projesi) stratejik yatırım projeleri olarak kabul edilmektedir. Topluluk Çıkarları; PMI – Karşılıklı Çıkarlar Projesi; PCI – Ortak Çıkarlar Projesi) yatırımın sahibi bir devlet idare organı olan uluslararası finans kurumları ile devlet veya belediyeler tarafından kurulmuş kamu işletmelerinin yanı sıra tamamen veya devlete ve belediyelere ait ticaret şirketleri, Üsküp ve Üsküp’teki belediyeler. ve kurucusu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti veya belediyeler olan diğer tüzel kişiler için geçerlidir.

3. STRATEJİK YATIRIM PROJELERİ STATÜSÜNÜ ALMANIN GENEL ŞARTLARI

3.1 Stratejik yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi kamu yararınadır. Stratejik yatırım projesi kümülatif olarak aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

3.1.1 Önerilen yatırımlar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti yasalarında belirtilen çevre standartlarına uygun olmalıdır,

3.1.2 Önerilen yatırımlar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’na, Anayasaya uygun olarak onaylanan uluslararası anlaşmalardan doğan yasa ve yükümlülüklere aykırı olmamalıdır.

3.1.3 Kamu stratejik projeleri, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti’nin stratejik önceliklerine uygun olmalıdır. Stratejik yatırım projesinin statüsü, bu Kanunla aşağıdaki alanlardaki projelerde belirlenen şart ve prosedürlere göre belirlenebilir:

• Altyapı enerjisi;

• Ulaşım ve telekomünikasyon;

• Turizm;

• İmalat sanayi;

• Tarım, ormancılık ve su yönetimi;

• Gıda endüstrisi;

• Sağlık;

• Endüstriyel ve teknolojik parklar;

• Atık su ve atık yönetimi;

• Bilgi-teknolojik bölgeler;

• Spor;

• Bilim ve eğitim;

• Bileşimlerinde bu maddede belirtilen alanların birden fazla alanına sahip binaların büyük çok fonksiyonlu inşaat komplekslerinin inşaatı.

3.1.4 Paragraf 3.13’te belirtilen koşulların bir istisnası olarak, stratejik bir yatırım projesinin statüsünü elde etmek için, stratejik bir yatırım projesinin statüsünde kapsanmayan alanlarda projeler bulunur ve yatırım denar karşı değerİNde 150 milyon avroyu aşar.

4. KATILIM HAKKI

4.1 Kamu İlânına katılma hakkı, Hükümet tarafından belirlenen stratejik yatırım projesinin statüsünü elde etme talebi formunda belirlenen stratejik yatırım projesinin statüsünü elde etmek için gereklilikleri ve gerekli belgeleri karşılayan tüzel kişiler (yerli ve yabancı) tarafından kazanılır.

4.2. 4.1 paragrafında atıfta bulunulan talebe özellikle aşağıdakiler eşlik edecektir:

• risk analizi, yatırım finansal planı, yatırım dönemi boyunca stratejik yatırım projesinin uygulanması için çalışma programını içeren kamu stratejik projeleri için yatırım iş planı veya fizibilite çalışması,

• Bir kamu stratejik yatırım projesi için Kamu Borçları Yasası açısından borçlanmanın kabulü,

• yatırımın mikro ve makro yerleşim koşulları,

• Belirli bir süre için yatırım yapan işletme için denetim raporu ve yatırım yapan işletmenin sahibi olan şirket için denetim raporu,

• Bağlı ortaklıkları da dahil olmak üzere yatırım yapılan işletmenin ayrıntılı portföyü,

• benzer projelerde yatırımcı deneyimlerinin referans listesi,

• proje finansman yöntem ve kaynaklarının tanımlanması,

• talebin sunulduğu yıldan önceki yıla ilişkin gözden geçirilmiş yıllık mali rapor içermesi gereken stratejik yatırım projesini gerçekleştirebilmenin mali yeteneği, yani denetime tabi olmayan yatırımcılar için öngörülen formların yıllık raporları, çeyrek için iş raporları başvurunun sunulmasından önce, 30 günden eski olmayan ödeme gücü formları),

• Komisyona stratejik yatırımcının portföyünde sunulan verileri kontrol etme ve kontrol etme yetkisi veren stratejik yatırımcının onayı,

• stratejik yatırımcının ve stratejik yatırımcının sahibi olan şirketin son üç mali yılı için yıllık hesaplar (bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu),

• Özel yatırımın değerinin% 3’ü oranında stratejik yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için banka garantisi,

• Yatırımcının vadesi geçmiş tüm yükümlülükleri, emeklilik ve sağlık sigortası yükümlülüklerini ve diğer kamu görevlerini 30 günden daha fazla ödemediğinin teyidi,

• iflas veya tasfiye işleminin açılmadığına dair teyit

5. BAŞVURU SUNULMASI

5.1 Formdaki (genel görüşmeye ekli), genel görüşmenin 4. maddesinde belirtilen eksiksiz belgelere sahip talep, sorumlu kişi tarafından imzalanmış orijinal bir kopya halinde, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Genel Sekreterliğine aşağıdaki yollardan biriyle gönderilir. :

• Aşağıdaki adrese posta ile mühürlü bir zarf içerisinde: Blvd. Ilindenska No.2 – Üsküp veya Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Genel Sekreterliği arşivlerinde, her çalışma günü sabah 8’den 16’ya kadar.

• Zarfın ön tarafinda “AÇMAYIN” ve altına “bir stratejik yatırım projesinin durumunu belirleme” İlânı yapmak için yazmalıdır.

5.2. Talep, ayrıca Talep ile ilgili tüm dokümantasyon ve yazışmalar Makedon dilinde yapılır.

6. SEÇİM PROSEDÜRÜNÜN UYGULANMASI

6.1 Projeler, kompozisyonu, yetkileri ve çalışma şekli Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Stratejik Yatırımlar Kanunu ile belirlenen Stratejik Yatırım Projeleri Komisyonu’nun teklifi üzerine stratejik bir yatırım projesi statüsü kazanır.

6.2 Stratejik Yatırım Projeleri Komisyonu, stratejik bir yatırım projesinin statüsünü elde etmek için tüm belgelerin sunulmasından itibaren 30 iş günü içerisinde sunulan belgeleri değerlendirir ve proje dosyasının teknik, mali ve yasal değerlendirmesini yapar.

6.3 Dokümantasyonun tamamlanmadığı belirlenirse, Komisyon gerekli tüm doküman ve verileri yazılı veya elektronik olarak stratejik yatırımcıdan talep edecektir. Başvuru sahibi, bildirimin alındığı tarihten itibaren on gün içinde belgeleri tamamlamalıdır.

6.4 Stratejik yatırımcı 10 gün içinde hareket etmezse, Komisyon, belgelerin tamamlanması için son tarihin sona ermesinden itibaren beş gün içinde onu, stratejik yatırım projesinin statüsünü elde etme prosedüründe incelemeye tabi olmayacağını bildirir.

6.5 Komisyon, proje teklifinin bu Yasanın gerekliliklerini karşıladığını düşünürse, stratejik yatırım projesinin statüsünün belirlenmesine karar vermesi için tavsiyenin sunulmasından itibaren yedi iş günü içinde Hükümete bir tavsiyede bulunur.

6.6 Stratejik yatırım projesinin durumunu belirleme kararını takiben, Komisyon yetkili bakanlığa stratejik bir yatırım projesi ile ilgili bir taslak anlaşma ve ayrıca 2.2. Maddede tanımlanan projeler dışında stratejik yatırım projesinin uygulanmasını düzenleyen bir yasa tasarısı sunacaktır. Komisyonun sunulmasından itibaren yedi iş günü içinde Bakanlık, bunları hükümete ve yedi iş günü içinde sunmakla yükümlü olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Savcılığına sunar. istek tarihindeki sözleşme tasarısında hakkında görüş ve yasa tasarısını vermek.

6.7 Hükümet, stratejik bir yatırım projesinin durumunu belirleme kararı alır ve stratejik yatırım projesi ile ilgili anlaşma taslağını onaylar ve daha önce Devlet Savcılığı’ndan olumlu görüş aldıktan sonra stratejik yatırım projesinin gerçekleştirilmesini düzenleyen taslak yasa metnini belirler. .

6.8 Hükümet, Komisyon’dan teklif alındığı günden itibaren yedi gün içinde stratejik bir yatırım projesinin durumunu belirleme kararını kabul eder.

6.9 Hükümet, Stratejik Yatırım Projesi Anlaşmasını, stratejik yatırım projesinin uygulanmasını düzenleyen yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki üç gün içinde, yani madde 2.2’de tanımlanan stratejik yatırım projesinin durumunu belirleme kararının yürürlüğe girmesinden sonra yapar.

6.10 Devlet garantisi olan veya olmayan bir borçla borçlanma yoluyla finanse edilecek olan bir kamu stratejik yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için yapılan anlaşma, borçlanma anında borçlanma için rıza, Kamu Borç Kanunu’na göre yenilenemezse geçersizdir.

7. SÖZLEŞMENİN ZORUNLU UNSURLARI

7.1 Stratejik Yatırım Projesi Anlaşması özellikle aşağıdaki unsurları içerir:

• stratejik yatırımcının adı ve merkezi,

• Stratejik yatırım projesinin adı,

• yatırım yapılacak sermayenin belirlenmiş değeri,

• stratejik yatırım projesi türü,

• stratejik yatırım projesinin gerçekleştirileceği yer,

• stratejik yatırım projesinin gerçekleştirileceği taşınmazın tanımı,

• üstlenilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarihler,

• Kanun uyarınca zamansız belge verilmesi halinde hareket etme şekli,

• banka garantisinin etkinleştirilmesi için son tarihler ve koşullar,

• Akit tarafların hak ve yükümlülüklerinin yasal olarak korunması,

• uyuşmazlıkların çözümü için hükümler,

• sözleşmenin feshi hükümleri,

• sözleşmenin feshi hükümleri.

7.2 7.1 maddesinin unsurlarını içermeyen bir sözleşme geçersizdir.

8. STRATEJİK YATIRIM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

8.1 Stratejik yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için, özel yasalara uygun olarak verilen gerekli onaylar, izinler, rızalar, lisanslar, yetkiler, sertifikalar ve diğer belgeler, stratejik yatırım projesinin gerçekleştirilmesini düzenleyen yasalar tarafından belirlenen son tarihler içinde verilecektir.

8.2 Stratejik yatırım projeleri için inşaat ruhsatı almak için son tarih, stratejik yatırım projesi statüsü kazanma tarihinden itibaren 36 aydan fazla olmamalıdır.

8.3 İstisna olarak, Komisyon son başvuru tarihinin bir inşaat ruhsatı almak için yeterli olmayacağını düşünürse, Komisyon, KMC Stratejik Yatırımlar Kanununun 11 inci maddesinin 2. paragrafında atıfta bulunulan şekilde, son tarihi dokuz ayı geçmeyen bir süre için uzatabilir.

9. EK BİLGİLER

Daha detaylı bilgi için: gs@gs.gov.mk